Späť

Oznam

 

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

                                zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2017  (pondelok)  o 19.00 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
  3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
  4. Prejednanie ponuky – pečať rozvoja obce
  5. Projekty:  rekonštrukcia OcÚ, PZ – schválenie
  6. Údržba obecnej komunikácie, údržba verejných priestranstiev  a cintorína ( kosenie)
  7. Prejednanie platu starostu obce – zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Z. z.
  8. Rôzne  - deň obce, spolupráca s Ob. združením
  9. Diskusia
  10. Záver

 

                                                                  Milan Krempaský

   starosta obce