Späť

Oznam

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

                            zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2017  (piatok)  o 19.30 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
  3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
  4. Záverečný účet obce za rok 2016, Výročná správa obce 2016 – prejednanie, schválenie
  5. Rôzne  - deň obce
  6. Diskusia
  7. Záver

 

 

S pozdravom                                               Milan Krempaský

                    starosta obce