Späť

Oznam

 
Pozvánka
 
      V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,
 ktoré sa uskutoční dňa 30.12.2017  (sobota)  o 18.00 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:
 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Návrh rozpočtu 2018-2020 – prejednanie, schválenie
5. Úprava rozpočtu 2017– prejednanie, schválenie
6. Rôzne   
7. Diskusia
8. Záver
 
 
S pozdravom
 
 
 
Milan Krempaský 
   starosta obce