Späť

Oznam

    OKRESNÉ RIADITEĽASTVO  HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KEŽMARKU

     Huncovská 38, 060 01 Kežmarok          

              

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

dôležitá informácia pre občana i podnikateľa

 

Zákon č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

 

  • Právnická osoba a fyzická osoba -podnikateľ za účelom predchádzania vzniku požiarov je povinná zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
  • Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný

o na účely predchádzania vzniku požiaru lesa:

- budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,

- spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,

- zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,

- spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.

 

o na účinné zdolávanie požiaru lesa:

- zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,

- zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,

- udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,

- vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

 

  • Fyzická osoba

o je povinná

- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

- zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní podľa.

 

o nesmie

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ vo svojom územnom obvode vyhlasuje a odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru .