Späť

Oznam

 
Pozvánka
 
      V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,  ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2018  (piatok)  o 18.00 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:
 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
4. Záver
 
 
 
 
Milan Krempaský 
   starosta obce