Späť

Oznam

Vec

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2018  (sobota)  o 18.00 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie rozpočtu na obdobie 2019-2021
  4. Úprava rozpočtu - schválenie
  5. Prerokovanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

S pozdravom

 

 

 

Milan Krempaský

   starosta obce