Späť

Oznam

 

                                                                                    Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                             

                         Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2018  (piatok)  o 18.00 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Úprava rozpočtu - schválenie

  4. Rôzne

  5. Záver

 

 

S pozdravom

 

 

 

Milan Krempaský

   starosta obce