Späť

Pozvánka

Vec

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2018  (piatok)  o 19.00 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
  3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
  4. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku
  5. Rôzne   
  6. Diskusia
  7. Záver

 

 

S pozdravom

 

 

 

Milan Krempaský

   starosta obce