Späť

Pozvánka

Vec
Pozvánka
 
      V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,
 ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2018  (sobota)  o 19.00 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Schválenie záverečného účtu za tok 2017, Výročná správa za rok 2017
5. Voľby do orgánov samosprávy obcí – schválenie úväzku, počtu poslancov pre danú obce na nasledujúce volebné obdobie
6. Dni obce Jezersko
7. Rôzne   
8. Diskusia
9. Záver
 
 
S pozdravom
 
 
 
Milan Krempaský 
   starosta obce