Späť

Pozvánka

 
Pozvánka
 
      V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,
 ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2017  (streda)  o 19.00 hod v kancelárií obecného úradu s týmto programom:
 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva
4. Zmluva o nájme, memorandum o spolupráci – prejednanie, schválenie
5. Rôzne   - prejednanie zámerov obce
6. Diskusia
7. Záver
 
S pozdravom
 
Milan Krempaský 
   starosta obce