o doručení písomnosti
predĺženie platnosti rozhodnutia - optická sieť
na pripomienkovanie
do orgánov samosprávy obcí
Informácia o začatí správneho konania
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Jezersku
Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020
vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
zverejnený na pripomienkovanie
o prerokovaní návrhu územného plánu PSK