Späť

Informácia o začatí správneho konania

 

Vec

Informácia  o  začatí správneho  konania  vo veci  vydania  povolenia  na výrub drevín

 

 

            Dňa 07.08.2017 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v KN „E“  Jezersko , ktoré bolo začaté  na  základe  žiadosti žiadateľa: Márie Grófovej, Obrancov mieru 23, 040 01 Košice

 

Ide o výrub nasledovných drevín:

 

DRUH DREVINY

POČET KUSOV

VLASTNÍK POZEMKU

DRUH POZEMKU

PARCELNÉ ČÍSLO

Javor

 

1

 

Mária Grófová

Orná pôda

49/1

 

           

Obec Jezersko ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 citovaného zákona
do 22.08.2017

           

Zverejnené na úradnej tabuli obce  a webovej stránke obce dňa 07.08.2017.