Späť

Oznam

Vec

Informácia  o  začatí správneho  konania  vo veci  vydania  povolenia  na výrub drevín

 

 

            Dňa 21.02.2018 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v KN „E“  Jezersko , ktoré bolo začaté  na  základe  žiadosti žiadateľa: Anny Kovalčíkovej Jezersko 27

 

Ide o výrub nasledovných drevín:

 

DRUH DREVINY

POČET KUSOV

VLASTNÍK POZEMKU

DRUH POZEMKU

PARCELNÉ ČÍSLO

Odstránenie náletových drevín, príprava palivovej a úžitkovej drevnej hmoty

 

 

Kovalčíková Anna, Lopatová Anna,

Pichnarčík Jozef

TTP, OP , LP

267,268,749,740,743,739,744,746,553,554,324,325,326,327,329

 

           

Obec Jezersko ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 citovaného zákona
do 08.03.2018

           

Zverejnené na úradnej tabuli obce  dňa 21.02.2018.