Späť

Oznámenie

 

Obec Jezersko  týmto

o z n a m u j e

Vladimír Harangozó,   trvale bytom Obec Jezersko , 

že dňa 18.01.2019 Vám bola na Obec Jezersko  doručená písomnosť / poštová zásielka, doporučený list do vlastných rúk.

            Z dôvodu nemožnosti doručenia písomnosti prostredníctvom doručovateľa, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou, v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

 Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade v úradných hodinách v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia  počas úradných hodín.

Ak si účastník konania uloženú listovú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

v Jezersku 18.01.2019

 

Vybavuje : Bc. Pisarčíková

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce Jezersko v termíne

Vyvesené 18.01.2019         Zvesené :


 

Zverejnené 18.01.2019