Späť

Výrub drevín

 

Vec

Informácia  o  začatí správneho  konania  vo veci  vydania  povolenia  na výrub drevín

 

 

            Dňa 09.10.2018 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v KN „C“  Jezersko , ktoré bolo začaté  na  základe  žiadosti žiadateľa: Alžbety Krempaskej Jezersko č.70

Ide o výrub nasledovných drevín:

 

DRUH DREVINY

POČET KUSOV

VLASTNÍK POZEMKU

DRUH POZEMKU

PARCELNÉ ČÍSLO

Náletové dreviny, krovité porasty

 

 

Krempaská Alžbeta

TTP

272/11,272/17, 272/20

 

           

Obec Jezersko ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 citovaného zákona
do 16.10.2018

           

Zverejnené na úradnej tabuli obce  a webovej stránke obce dňa 09.10.2018.

 

 

Milan Krempaský

   starosta obce