Späť

Záverečný účet obce za rok 2016

Záverečný účet Obce JEZERSKO a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 

Predkladá : Milan Krempaský

Spracoval: Bc. Pisarčíková Beáta

V Jezersku  dňa 06.06.2017

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

OBSAH :

1.Rozpočet obce na rok 2016

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

4.Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2016

5.Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2016. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako bežný a vyrovnaný rozpočet. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č.16/2015.

Rozpočet bol zmenený:

-prvá zmena   schválená dňa 28.09.2016       uznesením č. 12/2016

-druhá zmena   schválená dňa 30.12.2016     uznesením č. 28/2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

38 332,00

58 710,50

z toho :

 

 

Bežné príjmy

38 332,00

43 710,50

Kapitálové príjmy

 

                         15 000,00

Finančné príjmy

 

 

Výdavky celkom

38 332,00

38 218,90

z toho :

 

 

Bežné výdavky

38 032,00

38 218,90

Kapitálové výdavky

     300,00

                            5 490,00

Finančné výdavky

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

38 332,-

43 710,50

43 710,50

100

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 43 710,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 43 710,50 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

  1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

38 332,-

43 710,50

43 710,50

100

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 43 710,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 43 710,50  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

a)daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

34 600,-

36 361,22

36 361,22

100

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 22 890,09 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 22 890,09 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 8 759,08  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 8 759,08 EUR, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 148,81  EUR, dane zo stavieb boli v sume 5 610,27 EUR.

Daň za psa  70,-

Daň za ubytovanie 1 620,35

Daň za užívanie verejného priestranstva 724,-

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 297,70

b)nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

3 632,-

3 255,91

3 255,91

100

 

Príjmy z  vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 613,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 613,12 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 613,12 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 399,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 399,-  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb:

Z rozpočtovaných 3,08 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3,08 EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za stravné:

Z rozpočtovaných 240,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 240,- EUR, čo je 100 % plnenie

Úroky z tuzemských vkladov:

Z rozpočtovaných 0,71 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,71 EUR, čo je 100 % plnenie

c) iné nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

100,-

301,34

301,34

100

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 301,34 EUR, bol skutočný príjem vo výške 301,34 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy aj z dobropisov a z vratiek.

 

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 18 762,03 EUR bol skutočný príjem vo výške 18 762,03 EUR,

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

880,32

Voľby do NR SR

MF SR

15 000,-

Dotácia na kapitálové výdavky

MŽP SR

10,38

Prenesený výkon ŽP

MDVRR SR

4,80

Prenesený výkon pre miestne a účelové komunikácie

MV SR

36,63

Prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR

MV SR

103,40

Prenesený výkon na úseku registra adries SR

Transfery od ostatných subjektov mimo VS

2756,50

Príjmy na rozvoj obce, na projektovú dokumentáciu

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom okrem kapitálových, ktoré budú čerpané v budúcom roku.

 

 

2. Kapitálové príjmy

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% plnenia

0

15 000

15 000

100

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 15 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 15 000,-  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

 

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

38 332,-

43 708,90

43 708,90

100

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 43 708,90 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 43 708,90 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

  1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

38 032,-

38 218,90

38 218,90

               100,00

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 38 218,90 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 38 218,90 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 16 752,88  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 16 752,88 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy za prenesený výkon štátnej správy SR, voľby, odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  5 328,67 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 5 328,67  EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 137,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 16 137,35 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby, členské príspevky.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 392,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 392,03 EUR, čo predstavuje  100,00  % čerpanie.

 

 

2. Kapitálové výdavky

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2016

% čerpania

300,-

5 490,-

5 490,-

               100,00

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 490,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2016 v sume 5 490,- EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 590,-  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 590,- EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem vysporiadanie miestnej komunikácie na základe uznesenia č.11/2015 zo dňa 26.06.2015.

Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných  3 900,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 3 900,-  EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu

Z rozpočtovaných 1 000,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 000,- EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

43 710,50

z toho : bežné príjmy obce

43 710,50

Bežné výdavky spolu

38 218,90

z toho : bežné výdavky  obce

38 218,90

Bežný rozpočet

5 491,60

Kapitálové  príjmy spolu

15 000

z toho : kapitálové  príjmy obce

15 000

Kapitálové  výdavky spolu

5 490

z toho : kapitálové  výdavky  obce

5 490

Kapitálový rozpočet

9 510

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

15 001,60

Vylúčenie z prebytku

15 000

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

1,60

Príjmy z finančných operácií

0

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

0

Príjmy spolu 

43 710,50

VÝDAVKY SPOLU

        43 708,90

Hospodárenie obce

1,60

                                                                                                 

Prebytok rozpočtu v sume 1,60 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu                       1,60  EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 1,60 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016

0     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

19,23    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa

 

0

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2016

19,23    

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2016

133,36 

Prírastky - povinný prídel -      2  %                  

                            291,25     

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - stravné lístky                   

120,00 

               - regeneráciu PS, dopravu             

  

               - dopravné                         

 

               - ostatné úbytky                                              

  

KZ k 31.12.2016

291,25

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2016  v EUR

KZ  k  31.12.2016 v EUR

Majetok spolu

39 101,78

61 273,89

Neobežný majetok spolu

36 257,22

43 742,63

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

20 058,59

27 544,00

Dlhodobý finančný majetok

16 198,63

16 198,63

Obežný majetok spolu

2 779,82

17 441,63

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

2 624,44

1 153,22

Finančné účty

155,38

16 183,41

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

64,74

89,63

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2016 v EUR

KZ  k  31.12.2016 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

39 101,78

61 273,89

Vlastné imanie

33 685,50

37 357,05

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

57 090,21

3 671,55

Záväzky

5 265,36

23 716,47

z toho :

 

 

Rezervy

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé záväzky

133,36

291,25

Krátkodobé záväzky

5 132,00

8 425,22

Bankové úvery a výpomoci

0

0

Časové rozlíšenie

150,92

200,37

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

 

Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

-voči dodávateľom                                       6 364,01                   EUR

-voči zamestnancom                                    1 276,68                   EUR

-voči poisťovniam                                           784,53                  EUR

 

Vypracovala:  Bc. Pisarčíková Beáta                               Predkladá: Milan Krempaský

 

    Jezersku                            06.06.2017

V ............................. dňa .........................