Späť

Záverečný účet obce za rok 2017

 

Záverečný účet Obce JEZERSKO a rozpočtové hospodárenie

za rok 2017

 

Predkladá : Milan Krempaský

Spracoval: Bc. Pisarčíková Beáta

V Jezersku  dňa 31.05.2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2018

Záverečný účet schválený OZ dňa                          , uznesením č.

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

OBSAH :

1.Rozpočet obce na rok 2017

2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

3.Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

4.Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2017

5.Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

7.Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

1. Rozpočet obce na rok 2017

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako bežný a vyrovnaný rozpočet.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2016 uznesením č.27/2016.

Rozpočet bol zmenený:

-prvá zmena   schválená dňa 20.03.2017       uznesením č.   3/2017

-druhá zmena   schválená dňa 30.12.2017     uznesením č. 15/2017

 

Rozpočet obce k 31.12.2017

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

58 924

43 606,65

z toho :

 

 

Bežné príjmy

43 924

42 984,80

Kapitálové príjmy

15 000

0

Finančné príjmy

 

621,85

Výdavky celkom

58 924

43 606,65

z toho :

 

 

Bežné výdavky

38 936

35 558,65

Kapitálové výdavky

19 988

8 048

Finančné výdavky

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

58 924

43 606, 65

43 606,65

100

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 43 606,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 43 606,65 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

 

  1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

58 924

43 606,65

43 606,65

100

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 43 606,65 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 43 606,65  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

a)daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

39 370

37 441,20

37 441,20

100

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 22 858,65 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 22 858,65 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 045,80  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 9 045,80 EUR, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 350,46  EUR, dane zo stavieb boli v sume 5 695,34 EUR.

Daň za psa  80,-

Daň za ubytovanie 1 847,45

Daň za užívanie verejného priestranstva 723,-

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 886,30

 

b)nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

4 554

4 713,37

4 713,37

100

 

Príjmy z  vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 028,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 028,22 EUR, čo je 100 % plnenie.  Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov  je v sume 2 028,22 EUR.

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 444  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 444,-  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb:

Z rozpočtovaných 1 237,77  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 237,77  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za stravné:

Z rozpočtovaných 381,60  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 381,60  EUR, čo je 100 % plnenie

Úroky z tuzemských vkladov:

Z rozpočtovaných 0  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0 EUR, čo je 100 % plnenie

c) iné nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0

221,78

221,78

100

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 221,78 EUR, bol skutočný príjem vo výške 221,78 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy aj z dobropisov a z vratiek.

 

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 230,23 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 230,23 EUR,

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

760,50

Voľby do VÚC

MŽP SR

9,72

Prenesený výkon ŽP

MDVRR SR

4,49

Prenesený výkon pre miestne a účelové komunikácie

MV SR

34,32

Prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR

MV SR

21,20

Prenesený výkon na úseku registra adries SR

Transfery od ostatných subjektov mimo VS

400,-

Príjmy na rozvoj obce

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom okrem kapitálových, ktoré budú čerpané v budúcom roku.

 

  1. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

15 000

0

0

100

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

58 924

43 606,65

43 606,65

100

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 43 606,65 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 43 606,65  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

  1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

38 936

35 558,65

35 558,65

               100,00

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 35 558,65 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 35 558,65  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 16 637,84  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 16 637,84 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy za prenesený výkon štátnej správy SR, voľby, odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  5 663,11 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5 663,11 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 12 027,47 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 12 027,47 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, a ostatné tovary a služby, členské príspevky.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 230,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 230,23 EUR, čo predstavuje  100,00  % čerpanie.

  1. Kapitálové výdavky

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

19 988

8 048

8 048

               100,00

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 048,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 8 048,- EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 8,-  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 8,- EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem vysporiadanie miestnej komunikácie na základe uznesenia č.13/2017 zo dňa 13.09.2017.

Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných  3 052,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 052,-  EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu

Z rozpočtovaných 4 988,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 4 988,- EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

42 984,80

z toho : bežné príjmy obce

42 984,80

Bežné výdavky spolu

35 558,65

z toho : bežné výdavky  obce

35 558,65

Bežný rozpočet

7 426,15

Kapitálové  príjmy spolu

0

z toho : kapitálové  príjmy obce

0

Kapitálové  výdavky spolu

8 048

z toho : kapitálové  výdavky  obce

8 048

Kapitálový rozpočet

-8 048

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-621,85

Vylúčenie z prebytku

0

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

0

Príjmy z finančných operácií

621,85

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

0

Príjmy spolu 

43 606,65

VÝDAVKY SPOLU

43 606,65    

Hospodárenie obce

0

 

                                                                                                 

Prebytok rozpočtu v sume 0  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:   

- tvorbu rezervného fondu                            0  EUR

 

Na základe uvedených skutočností nebude tvorba rezervného fondu za rok 2017 .

                                                                                                                                                  

    

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

19,23     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

1,60    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa

 

0

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2017

20,83  

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

291,25 

Prírastky - povinný prídel -      2  %                  

311,97

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - stravné lístky                   

127,20 

               - regeneráciu PS, dopravu             

  

               - dopravné                         

 

               - ostatné úbytky                                              

  

KZ k 31.12.2017

476,02

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2017  v EUR

KZ  k  31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

61 273,89

63 538,98

Neobežný majetok spolu

43 742,63

47 243,67

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

27 544,00

31 045,24

Dlhodobý finančný majetok

16 198,63

16 198,63

Obežný majetok spolu

17 441,63

16 205,48

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

1 153,22

405,30

Finančné účty

16 183,41

15 737,18

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

89,63

89,63

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2017 v EUR

KZ  k  31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

61 273,89

63 538,98

Vlastné imanie

37 357,05

40 772,26

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

3 671,55

3 415,21

Záväzky

23 716,47

22 662,85

z toho :

 

 

Rezervy

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé záväzky

291,25

476,02

Krátkodobé záväzky

8 425,22

7 186,83

Bankové úvery a výpomoci

0

0

Časové rozlíšenie

200,37

103,87

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

-voči dodávateľom                                       5 219,76                   EUR

-voči zamestnancom                                    1 313,02                   EUR

-voči poisťovniam                                           654,05                  EUR

 

 

Vypracovala: Bc. Pisarčíková Beáta                               Predkladá: Milan Krempaský

 

 

 

    Jezersku                            31.05.2018

V ............................. dňa .........................