Zbierka
Každý dar pomáha
1
Oznamy
dňa 05.04.2023 pred OcÚ Jezersko
Ochrana lesov pred požiarmi
dodržiavanie povinnosti držiteľa psov
Zbierka pre charitu
na zasadnutie OZ
Úradná tabuľa
dodržiavanie zákonnej povinnosti poskytovania údajov z evidencie pozemkov - nájom pozemkov
Rozpočet 2023-2025
pracovná pozícia - hlavný kontrolór obce
Dodatok č.4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 24.11.2022 o 13:00 hod
Informácia pre voliča, elektronická adresa na doručovanie žiadostí ..., oznámení o delegovaní členov do OVK...
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
zverejnenie tel. čísla pre nahlásenie voličov, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Prešovského samosprávneho kraja 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OSO 2022