Zbierka
Každý dar pomáha
1
Oznamy
začiatok školského roka 2023/2024 - ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
na zasadnutie obecného zastupiteľstva
zasadnutie obecného zastupiteľstva
Prerušenie distribúcie elektriny 31.05.2023 od 9:20 do 11:30 hod
zber papiera a použitého kuchynského oleja 20.05.2023 pred OcÚ od 10.55 do 11.15 hod (orientačný čas)
Úradná tabuľa
zápisnica OVK
Plánovaný výrub - NN vedenie
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Oznámenie o začatí územného konania a o upustení od ústneho konania
informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený, e-mailová adresa
zverejnený na pripomienkovanie - verejnú diskusiu
dodržiavanie zákonnej povinnosti poskytovania údajov z evidencie pozemkov - nájom pozemkov
Rozpočet 2023-2025
pracovná pozícia - hlavný kontrolór obce
Dodatok č.4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady