Triedenie odpadu
https://www.naturpack.sk/
1
Oznamy
Inflačná pomoc
pozvánka na zasadnutie OZ
na ustanovujúce zasadnutie OZ v Jezersku 21.11.2022
na zasadnutie OZ dňa 14.11.2022
Výkup papiera 05.11.2022, 12.40 - 12.55 hod, pred obecným úradom
Úradná tabuľa
Rozpočet 2023-2025
pracovná pozícia - hlavný kontrolór obce
Dodatok č.4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 24.11.2022 o 13:00 hod
Informácia pre voliča, elektronická adresa na doručovanie žiadostí ..., oznámení o delegovaní členov do OVK...
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
zverejnenie tel. čísla pre nahlásenie voličov, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Prešovského samosprávneho kraja 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OSO 2022
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín