Triedenie odpadu
https://www.naturpack.sk/
1
Oznamy
zákaz používania pyrotechniky v obci
obyvateľom, chatárom v Jezersku
na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko
v meste Spišská Stará Ves 16.12.2021
plán vývozu odpadov na rok 2022
Úradná tabuľa
na pripomienkovanie
oznámenie o začatí správneho konania
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
zverejnený na pripomienkovanie
Výzva na vykonanie výrubu stromov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN
pre región Zamaguria a Predmaguria
na pripomienkovanie