Obecný cintorín v Jezersku

Dôležité informácie pre občanov

 

Na základe Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca 2010, podľa § 21, bod 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

V nájomnej zmluve v bode IV sú povinnosti nájomcu hrobového miesta

  • dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a Všeobecného záväzného nariadenia vrátane jeho dodatku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového  miesta,
  • užívať hrobové  miesto podľa nájomnej zmluvy.
  • uviesť hrobové miesto na svoje náklady do pôvodného stavu, ak vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa.

 

VZN obce Jezersko zo dňa 07.01.2007 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jezersko a prevádzkovom poriadku pohrebiska doplnený Dodatkom č.1/2016 k VZN (ktorý je vyvesený pri vstupe na cintorín Jezersko na vývesnej tabuli a je dostupný širokej verejnosti podľa Zákona o pohrebníctve) je možné zobraziť aj po kliknutí sem.