Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady v sídle kraja a obvodné úrady, obce a mestá, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona má fyzická osoba právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Naopak fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

 

Kontaktné a informačné miesta CO v Kežmarskom okrese

Okresný úrad Kežmarok

Tel.: 052/426 15 10, 0905 656 273

E-mail: okr.kk@minv.sk

Fax: 052 / 45 25 120

web stránka Odboru(Úradu) civilnej ochrany na Ministerstve vnútra SR:

http://www.minv.sk/?odbor-krizoveho-riadenia-12

 

Obecný úrad Jezersko

Tel.: 052/48 921 81, starosta obce 0911 398 117

 

Tiesňové volania

Integrovaný záchranný systém :  112

Okresné riaditeľstvo HaZZ Kežmarok 150, 052 / 452 2222

Rýchla zdravotná pomoc (záchranka) 155

Polícia štátna - tiesňová linka : 158

 

Na stiahnutie:

Informácia pre verejnosť