Triedenie odpadu
https://www.naturpack.sk/
1
Announcements
pred OcÚ Jezersko 16.09.2021
začiatok školského roka Sp. Hanušovce 02.09.2021
na zasadnutie OZ
13.06.2021, Spišská Stará Ves, 8.00 - 14.00 hod
05.06.2021 Jezersko, 12:40 - 12:55 hod pred obecným úradom
Noticeboard
oznámenie o začatí správneho konania
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
zverejnený na pripomienkovanie
Výzva na vykonanie výrubu stromov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN
pre región Zamaguria a Predmaguria
na pripomienkovanie