Triedenie odpadu
https://www.naturpack.sk/
1
Announcements
12.máj 2022 od 10.00 - 13.00 hod
Dočasné útočisko vs. návrat do UA/pohyb v iných krajinách EÚ resp. zánik dočasného útočiska
k mimoriadnej situácií Ukrajina
Čo treba splniť pri zmene tolerovaného pobytu a poskytnutí ubytovania občanov z Ukrajiny
Jarná kampaň 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Noticeboard
na pripomienkovanie
oznámenie o začatí správneho konania
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
zverejnený na pripomienkovanie
Výzva na vykonanie výrubu stromov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN
pre región Zamaguria a Predmaguria
na pripomienkovanie