Zbierka
Každý dar pomáha
1
Announcements
Prerušenie distribúcie elektriny 31.05.2023 od 9:20 do 11:30 hod
zber papiera a použitého kuchynského oleja 20.05.2023 pred OcÚ od 10.55 do 11.15 hod (orientačný čas)
Zápis do MŠ v Sp. Hanušovciach
zber veľkoobjemového odpadu do 15.05.2023
Prerušenie distribúcie elektriny 29.05.2023 od 9.00 do 11.00 hod
Noticeboard
zverejnený na pripomienkovanie - verejnú diskusiu
dodržiavanie zákonnej povinnosti poskytovania údajov z evidencie pozemkov - nájom pozemkov
Rozpočet 2023-2025
pracovná pozícia - hlavný kontrolór obce
Dodatok č.4 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 24.11.2022 o 13:00 hod
Informácia pre voliča, elektronická adresa na doručovanie žiadostí ..., oznámení o delegovaní členov do OVK...
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce
zverejnenie tel. čísla pre nahlásenie voličov, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Prešovského samosprávneho kraja 2022