MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný úrad Kežmarok

KLIENTSKE CENTRUM SPIŠSKÁ STARÁ VES

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa Okresný úrad Kežmarok (ďalej OU) poskytuje služby pre občanov, klientov, v priestoroch klientskeho centra na prízemí budovy Mestského úradu Spišská Stará Ves pre obyvateľov územia Zamagurie. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri vybavovaní agendy.

 

Úradné hodiny:         Utorok 08.00 – 14.00

Kontakt:                    0961805716 – okresný úrad

               0961805715 – ORPZ - doklady

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

  • Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
  • www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety
  • www.minv.sk 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 - agendy okresného úradu:

A/ odbor živnostenského podnikania:

• ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),

• oznámenie o ukončení podnikania

• výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

• potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

• prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

• ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

• oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

• oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,

• vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

• vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,

• poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

• Výpis z Obchodného registra SR

• Výpis z registra účtovných závierok

• Oznámenie cezhraničného poskytovania služieb

B/ agendy okresného úradu:

• Osvedčenie listiny, overenie podpisu

• Výpis z listu vlastníctva (prijatie žiadosti)

• Podateľňa okresného úradu

• Podateľňa katastra

• Centrálne trhovisko – informácie o registrácii podnikateľa v registri 

 

Pracovisko č. 2 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Kežmarok, odbor poriadkovej polície – oddelenie dokladov :

• príjem žiadostí na vystavenie pasov, občianskych preukazov a vodičských oprávnení

• výdaj vyhotovených pasov, občianskych preukazov a vodičských oprávnení