Back

Oznam

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2022  (piatok )  o 20.00 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Rozpočet na obdobie 2023, návrh rozpočtu 2024 a 2025
  5. Dodatok č. 4 ku Všeobecne záväzné nariadeniu č. 2/2014 zo dňa 16.12.2014 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  6. Úprava rozpočtu za rok 2022
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom

Milan Krempaský

  starosta obce