Back

Pozvánka

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2022  (štvrtok )  o 19.00 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Záverečný účet obce za rok 2021
  5. Výročná správa za rok 2021
  6. Určenie volebného obvodu a  počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Jezersku, stanovenie úväzku starostu obce pre nové volebné obdobie
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom

Ing. Martin Kiska

zástupca starostu