SPIŠSKÁ  KATOLÍCKA  CHARITA

 

Prostredníctvom Agentúry domácej starostlivosti Charitas možte pomôcť sebe, svojim blízskym. Spišská katolícka charita zriadila pre všetkých bez rozdielu vierovyznania v našom okolí službu poskytovanú v domácom prostredí chorého a núdzneho človeka.

Agentúra poskytuje komplexné ošetrovateľské služby v domácnosti pacientom prepusteným z ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobo chorým a zomierajúcim. Tieto služby sú poskytované prostredníctvom odborne pripravených sestier na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom. Uvedenú zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa a pre pacienta je bezplatná.

 

ADOS Charitas ( Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti)  vykonáva:

  • ošetrovanie rán, bercových vredov a dekubitov, ošetrovateľskú rehabilitáciu, infúznu terapiu, aplikáciu injekcií, ošetrovanie stómií a iných vývodov, odbery biologického materiálu (odber krvi a pod.)

 

MH Charitas (Mobilný hospic) je zameraný na:

  • sprevádzanie zomierajúcich, tlmenie bolesti, infúznu podpornú terapiu, podávanie kyslíka, odsávanie a pomoc rodinným príslušníkom ...

 

CHSR ( Charitatívna služba v rodinách) poskytuje:

  • sociálne - opatrovateľské  služby v domácom prostredí osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Tieto sociálne služby sa poskytujú príjímateľom sociálnych služieb v zmluvných obciach...

 

Zapožičanie pomôcok:

  • polohovacie postele, antidekubitné matrace, toaletné kreslá, invalidné a toaletné vozíky, chodítka, odsávačky, oxygenerátory, výťahy do vane ...

 

O službu môže požiadať:

  • klient sám alebo rodinný príslušník, sused, priateľ, odborný lekár, praktický lekár klienta aj sociálna sestra v nemocnici

 

Kontakt:

ADS CHARITAS - Agentúra domácej starostlivosti Charitas

Mlynská 183

061 01 Spišská Stará Ves

Tel.:  0910 842 657

web:  www.caritas.sk