Back

Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväzné nariadeniu č. 1/2016 O nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

Návrh

Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväzné nariadeniu č. 1/2016

O nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

§ 1

Predmet úpravy

Obec Jezersko v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) týmto dodatkom mení  VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

                                                                                                                 § 2

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Mení sa celý článok 12 nasledovne:

NAKLADANIE S BRO Z VEREJNEJ ZELENE A ZO ZÁHRAD, a tiež NAKLADANIE S BRO – kuchynský odpad z domácnosti - zber tohto odpadu nie je v obci zavedený nakoľko 100 % domácností v obci kompostuje v súlade s par. 81, ods. 21 písm. b/ Zákona o odpadoch č. 79/2015 Zb

                                          § 3

Zber drobného stavebného odpadu

Mení sa článok 14 v bode 14.2 nasledovne:

Občan má povinnosť dopraviť drobný stavebný odpad/DSO/ po oznámení Obci Jezersko k obecnému úradu, kde sa odpad odváži a občan uhradí poplatok, ktorý obec určila vo VZN o poplatku za KO a DSO v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, do pokladne obecného úradu. Tento DSO sa následne uloží do kontajnera na DSO a bude odvezený spoločnosťou, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu o nakladaní s odpadom, vrátane DSO.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia VZN obce Jezersko č. 1/2016  nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1  k VZN č. 1/2016 bol schválený dňa               a nadobúda účinnosť  od

 

                                                                                                    Milan Krempaský v.r.

                                                                                                         starosta obce

 

 

Uvedený návrh  Dodatku VZN bol vyvesený na úradnej tabuli:

Dňa: 30.11.2020                       pečiatka ..............................    podpis: .................................

 

Uvedený Dodatok  k VZN bol po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyhlásený vyvesením  na úradnej tabuli obce:

Dňa:                                       pečiatka ..............................    podpis: .................................

 

Uvedený Dodatok VZN bol zvesený z úradnej tabule obce:

Dňa:                                        pečiatka ..............................    podpis: .................................

 

Uvedený Dodatok VZN nadobúda účinnosť:

Dňa:                                        pečiatka ..............................    podpis: .................................