Back

Výberové konanie

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Jezersko

 

Obecné zastupiteľstvo v   Jezersku vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Jezersko na  09. január 2023 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jezersku a určuje podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra obce Jezersko.

Predpoklady na výkon funkcie:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického zamerania

- bezúhonnosť

Uzávierka prihlášok  je dňa 16.12.2022 do 12:00 hod.

Miesto a spôsob odovzdania prihlášok:

  • prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17 s označením:

,,Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

Zoznam požadovaných dokladov :

- prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra (povinné údaje: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e - mail, telefón)

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - osvedčená kópia

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej praxe

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby v zastupiteľstve

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie 2023 -2028.

Pracovný pomer bude uzavretý na pracovný úväzok: 0,03

 

 

 

Milan Krempaský

  starosta obce