Názov: Jezersko

Kód obce: 523569

Štatút: obec

Prvá písomná zmienka: 1611

Orgány obce: starosta

                         obecné zastupiteľstvo

Rozloha: 778 ha

Počet obyvateľov: 74 (k 31.12.2022)

Hustota obyvateľov na km2: 9,79 obyv./km2

Nadmorská výška:   770  m n.m.

Súradnice geografického stredu:     20°20´07´´ východnej geografickej dĺžky

                                                             49°17´57´´ severnej geografickej šírky

Geomorfológia a geológia: 

Katastrálne územie obce Jezersko sa z geomorfologického hľadiska nachádza v Aplsko-himalájskej sústave, podsústave Karpát, provincii Západné Karpaty, subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Podhôľno-magurskej v geomorfologickom celku Spišská Magura. Geomorfologický celok Spišská Magura patrí do provincie Západných Karpát do oblasti Podhôľno-magurskej. Masív Spišskej Magury sa ďalej člení na dve časti „Repisko" (1259 m n.m.) a na časť „Veterného vrchu" (1101 m n.m.) ( Atlas Krajiny SR).
Z geomorfologického členenia vychádzame pri charakteristike geologickej stavby územia. Územie Spišskej Magury je geologický menej pestré. Celá časť územia Spišskej Magury je budovaná pieskovcami a vápnitými ílovcami - flyšom, len v hrebeňových častiach sa nachádzajú pieskovce. V alúviách potokov sú to najmä sedimenty paleogénnych hornín.

Hydrológia:  

Katastrálne územie obce Jezersko odvodňuje Jezerský potok. Pramení v katastrálnom území obce a obcou preteká v severo-východnom smere. V celom katastrálnom území priberá viacero prítokov z pravej aj ľavej strany. Neskôr sa vlieva do potoka Rieka, ktorý je druhým najväčším prítokom Dunajca, prameniaci pod hrebeňom Spišskej Magury vo výške cca 920 m n. m. Plocha jeho povodia je 64,17 km2, dĺžka toku takmer 18 km severným smerom s vyústením pod Spišskou Starou Vsou.Rieka Dunajec je hlavnou riekou, ktorá odvodňuje územie Zamaguria a tvorí hraničnú rieku s Poľskom. Jej povodie je 1469 km2. Najvodnatejšími mesiacmi v území sú jún a júl, najmenej vodnatým mesiacom je mesiac február.

Jezerské jazero:

Výmera tejto prírodnej rezervácie je 2,18 ha a nachádza sa v južnej časti katastra asi 2 km juhozápadne od intravilánu obce Jezersko. Z geomorfologického hľadiska je to územie rozsiahlejšieho zosuvného územia. Z obce Jezersko vedie k jazeru zeleno značený turistický chodník.
Jezerské jazero vzniklo zahradením klinovite zbiehajúcich krýh, ktoré sa pri bočnom tlaku vyzdvihovali a ukláňali a vytvorili val ohraničujúci jazero. Jazero je hlboké 2 - 4 m, maximálna hĺbka uprostred 7,5 m.

Administratívne členenie:

oblasť: východné Slovensko

kraj: Prešovský samosprávny kraj

okres (obvod): Kežmarok

región: severný Spiš

mikroregión: Zamagurie


Hranice:

Obec na východe hraničí s obcou Reľov, na severe s obcou Spišské Hanušovce,  na západe s obcami Malá Franková a Ždiar v okrese Poprad a na juhu s obcou Lendak.

Infraštruktúra: cestná sieť :

                                  cesta III. triedy 542001 Jezersko - spojka (3,127 km)

                                  miestna komunikácia

                          plynovod

                               komunikačná infraštruktúra - internet