Späť

Informácia

ZMENA TOLEROVANÉHO POBYTU

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine došlo k novelizácii zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorá je účinná od 30. marca 2022. Z toho vyplýva, že štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni pobytu v čase úradných hodín.

Utečenci tak pri zmene adresy pobytu túto zmenu nahlásia na obci v mieste pobytu.
Cudzinec, ktorý má tolerovaný pobyt na účel dočasného útočiska, predloží pracovníkovi ohlasovne pobytu:


1. Doklad „Potvrdenie o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“ (status odídenca získa po registrácii na Cudzineckej polícii,  na základe ktorého bude vydané potvrdenie o zmene tolerovaného pobytu.

2. Na ohlasovni vyplní tlačivo „Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska“.

3. Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (čestné prehlásenie), alebo doklad, ktorým cudzinec hodnoverne preukáže zabezpečenie ubytovania), ktorý poskytne majiteľ nehnuteľnosti.

4. Osobné doklady vydané na Ukrajine (identifikačný doklad ako občiansky preukaz, cestovný pas,...).
 

POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE

Poskytovanie príspevkov za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2021.

Výška príspevku za ubytovanie závisí od veku ubytovaných osôb.  

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Na príspevok od obce majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia.

  • vlastníci  bytov a rodinných domov.
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
  • obce a vyššie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

(Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.)

POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom (oprávnenou osobou) nehnuteľnosti a odídencom. Musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. 

Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Tej zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží vyplnený výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie, tiež čestné prehlásenie o poskytnutí ubytovania odídencovi a kópiu dokladu „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky (t.j. status odídenec).

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

POVINNOSTI ODÍDENCA
Povinnosťou odídenca (cudzinca s Potvrdením o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky) je nateraz osobná návšteva Obecného úradu v Jezersku jedenkrát za mesiac.

Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania pripájame: