Späť

Informácia

 

Dočasné útočisko vs. návrat do UA/pohyb v iných krajinách EÚ resp. zánik dočasného útočiska

 
V prípade, že sa odídenec (t.j. osoba s udeleným dočasným útočiskom a tolerovaným pobytom na území SR) rozhodne vzdať dočasného útočiska na území SR, je potrebné doručiť na migračný úrad MV SR vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska:
 
Možné sú 2 postupy:
 
1/ Buď zašle na Migračný úrad SR písomné prehlásenie mailom na po.mu@minv.sk, ku ktorému priloží sken vydaného preukazu odídenca a kópiu cestovného alebo iného identifikačného dokladu.  
 
2/ Spíše toto prehlásenie priamo pred pracovníkmi Migračného úradu MV SR vo VKC BA, NR, HE, MI   (v čase od 7,00-19,00h), ktorí od nich prevezmú aj ďalšie potrebné písomnosti (kópie vydaného preukazu odídenca a cestovného alebo iného identifikačného dokladu).  
 
V oboch prípadoch je potrebné poskytnúť dotyčnej osobe informáciu, že rozhodnutie ani iný doklad alebo potvrdenie o zániku dočasného útočiska sa v týchto prípadoch nevydáva, nakoľko zánik sa v súlade s platnou legislatívou len vyznačí v našich systémoch.