Späť

Oznam

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2022  (pondelok )  o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Vyhlásenie voľby kontrolóra obce
  5. Rôzne
  6. Záver

S pozdravom

Milan Krempaský

  starosta obce