Späť

Pozvánka

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2021  (piatok )  o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Ponuka financovania pre obec Prima banka
  5. Dofinancovanie miestnosti pre mládež
  6. Rôzne
  7. Záver

S pozdravom

Milan Krempaský

   starosta obce