Späť

Pozvánka

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2021  (streda )  o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Záverečný účet obce za rok 2020, Výročná správa obce za rok 2020
  5. Cenník nájmov viacúčelového ihriska
  6. Rôzne
  7. Záver

S pozdravom

Milan Krempaský

   starosta obce