Späť

Pozvánka

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

                         Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2021  (piatok )  o 19.00 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Rozpočet na obdobie 2022 - 2024
  5. Úprava rozpočtu za rok 2021
  6. Žiadosť - Jozef  Kubík, Jezersko č.94 - zmena podmienok nájmu obecnej budovy č.16
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom

Ing. Martin Kiska

zástupca starostu