Späť

Pozvánka

Vec

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2022  (pondelok )  o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Nevyčerpaná dovolenka starostu obce - prerokovanie
  5. Cestovné náhrady – návrh preplatenie v rámci cestovného lístka
  6. Zmluva o odpadoch – prerokovanie a pripravenie návrhu na dodatok k VZN o odpadoch
  7. Rôzne
  8. Záver

S pozdravom

 

Milan Krempaský

  starosta obce