Späť

Pozvánka

 
Pozvánka
 
      V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,
 ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2022  (pondelok )  o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:
 
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie zástupcu starostu obce.
4. Určenie platu starostu obce.
5. Diskusia.
6. Záver.
 
 
S pozdravom
 
Milan Krempaský
  starosta obce