Späť

Pozvánka

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2023  (piatok )  o 19:30 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2022, Výročná správa obce za rok 2022
  5. Prerokovanie žiadosti p. Džimu, Potok 433/030, Matiašovce
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

S pozdravom

 

 

Ing. Martin Kiska

                                                            zástupca starostu obce