Späť

Pozvánka

Pozvánka

 

            V súlade s § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko,

 ktoré sa uskutoční dňa 21.07.2023  (piatok )  o 19:30 hod v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Prerokovanie žiadosti p. Krempaskej Alžbety, Jezersko č.73
  5. Schválenie Správnej dohody o určení spádovej materskej školy
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

S pozdravom

Ing. Martin Kiska

                                                            zástupca starostu obce