Oznámenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.

         Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o určenie súpisného čísla

 

Stavebný úrad pre Obec Jezersko je zriadený na Mestskom úrade v Kežmarku so sídlom - Stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok, Dr. Alexandra 30, 06001 Kežmarok.

Tlačivá stavebného úradu:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o vydannie stavebného povolenia

Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu

Návrh na kolaudáciu stavby