Späť

Dodatok č. 3 k VZN č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Návrh

Dodatok č. 3 ku Všeobecne záväzné nariadeniu č. 2/2014 zo dňa 16.12.2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady

§ 1

Predmet úpravy

Obecné zastupiteľstvo v Jezersku v súlade s § 6 ods. 1  a § 4ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len zákon) v znení neskorších predpisov týmto dodatkom mení   VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 2

Sadzba poplatku

  1. Mení výšku sadzby poplatku v čl. 21nasledovne:

1. pre fyzické osoby vo výške : 0,0291 € za 1 liter odpadu , t.j. pri vývoze 1 kuka nádoby 120 litrovej –3,50 € ( 4 x vývoz/ 1 osoba – ročný poplatok 14,- € )14,- € /1 osoba/rok.

 2. pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, alebo na iný účel ako na podnikanie je sadzba poplatku vo výške 0,0291 € za 1 liter odpadu , t.j. pri vývoze 1 kuka nádoby 120 litrovej –3,50 € ( 6 x vývoz – ročný poplatok 21,- € ) .

3. Poplatok za neobývané domy s prideleným súp. číslom, vlastníkom chát a stavieb na individuálnu rekreáciu sa určí poplatok vo výške 0,0291 € za 1 liter odpadu , t.j. pri vývoze 1 kuka nádoby 120 litrovej – 3,50 € ( 6 x vývoz – ročný poplatok 21,- € )

4. Obec Jezersko stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,0291 EUR za jeden liter komunálnych odpadov, kde si v prípade väčšieho množstva odpadu môže poplatník dokúpiť ďalší lístok a to v sume 3,50 € za 120 l vrece/120l nádobu, 35,- € za 1100 l nádobu.

              6. Obec ustanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivých látok 0,2 €/kg

 

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia VZN obce Jezersko č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 3  k VZN č. 2/2014 bol schválený dňa               a nadobúda účinnosť  od

 

                                                                                                    Milan Krempaský v.r.

                                                                                                         starosta obce

 

 

Uvedený návrh  Dodatku VZN bol vyvesený na úradnej tabuli:

Dňa: 30.11.2020                       pečiatka ..............................    podpis: .................................

 

Uvedený Dodatok  k VZN bol po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyhlásený vyvesením  na úradnej tabuli obce:

Dňa:                                       pečiatka ..............................    podpis: .................................

 

Uvedený Dodatok VZN bol zvesený z úradnej tabule obce:

Dňa:                                        pečiatka ..............................    podpis: .................................

 

Uvedený Dodatok VZN nadobúda účinnosť:

Dňa:                                        pečiatka ..............................    podpis: .................................