Späť

Plán udržateľnosti mobility PSK

 

 

Vec: Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja na životné prostredie – zaslanie

V súlade s § 11 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení vám ako obstarávateľ oznamujeme, že verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja na životné prostredie bude 30. januára 2020 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja, 2. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, na ktoré Vás zároveň pozývame.

S pozdravom

Mgr. Fabián Novotný zástupca riaditeľa Úradu PSK