Späť

Výrub drevín

Vec

Informácia  o  začatí správneho  konania  vo veci  vydania  povolenia  na výrub drevín

 

 

            Dňa 22.11.2019 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v  KN „E“   Jezersko , ktoré bolo začaté  na  základe  žiadosti žiadateľa: PD „Zamagurie“, Spišské Hanušovce č. 1012

Ide o výrub nasledovných drevín:

 

DRUH DREVINY

POČET KUSOV

NÁJOMCA POZEMKU

DRUH POZEMKU

PARCELNÉ ČÍSLO, KÓD DIELU

Náletové dreviny, krovité porasty, nežiadúce  dreviny brániace riadnemu užívaniu poľnohospodárskej pôdy

 

PD „Zamagurie“, Spišské Hanušovce č. 1012

 

TTP

188,191,205,208,243/2,273/1,276,285,288,291,310,319,339,347, 394,402, 414 (blok 7208/1)

           

Obec Jezersko ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 citovaného zákona
do 02.12.2019

           

Zverejnené na úradnej tabuli obce  a webovej stránke obce dňa 22.11.2019.

 

 

Milan Krempaský

   starosta obce