Späť

Výrub drevín

   

Vec

Informácia  o  začatí správneho  konania  vo veci  vydania  povolenia  na výrub drevín

 

 

            Dňa 05.12.2019 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v  KN „E“   Jezersko , ktoré bolo začaté  na  základe  žiadosti žiadateľa: Jána Koščáka , Pod lesom 248/69 Matiašovce a Anny Vnenčákovej, Hviezdoslavova 386/14, Spišská Belá

Ide o výrub nasledovných drevín:

 

DRUH DREVINY

POČET KUSOV

NÁJOMCA POZEMKU

DRUH POZEMKU

PARCELNÉ ČÍSLO,

Náletové dreviny, krovité porasty, nežiadúce  dreviny brániace riadnemu užívaniu poľnohospodárskej pôdy

 

Ján Koščák , Pod lesom 248/69 Matiašovce a 

Anna  Vnenčáková, Hviezdoslavova 386/14, Spišská Belá

 

OP,TTP

811,812,821,822,823

           

Obec Jezersko ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 citovaného zákona
do 13.12.2019

           

Zverejnené na úradnej tabuli obce  a webovej stránke obce dňa 05.12.2019.

 

 

Milan Krempaský

   starosta obce