Späť

Výrub drevín

                             


Vec

Informácia  o  začatí správneho  konania  vo veci  vydania  povolenia  na výrub drevín

 

 

            Dňa 20.12.2019 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v  KN „E“   Jezersko , ktoré bolo začaté  na  základe  žiadosti žiadateľa: Jána Kisku, L. Svobodu 2604/43, Poprad

Ide o výrub nasledovných drevín:

 

DRUH DREVINY

POČET KUSOV

NÁJOMCA POZEMKU

DRUH POZEMKU

PARCELNÉ ČÍSLO,

Poškodené a odumreté dreviny, vyťaženie kalamitnej hmoty a ležaniny

 

Ján Kiska, L. Svobodu 2604/43, Poprad

 

OP,TTP

288,289,290,291

           

Obec Jezersko ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 citovaného zákona
do 28.12.2019

           

Zverejnené na úradnej tabuli obce  a webovej stránke obce dňa 20.12.2019.

 

 

 

Milan Krempaský

   starosta obce