Späť

Výrub drevín

Vec

Informácia  o  začatí správneho  konania  vo veci  vydania  povolenia  na výrub drevín

 

 

            Dňa 19.07.2021 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v  KN „C“   Jezersko , ktoré bolo začaté  na  základe  žiadosti žiadateľa: Kataríny a Róberta Čulku, Meteorová 5, Košice

Ide o výrub nasledovných drevín:

 

DRUH DREVINY

POČET KUSOV

NÁJOMCA POZEMKU

DRUH POZEMKU

PARCELNÉ ČÍSLO,

Poškodená drevina - breza

1 ks

Katarína a Róbert Čulka, Meteorová 5, Košice

 

Zastavané plochy a nádvoria

38/2

           

Obec Jezersko ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 citovaného zákona
do 26.07.2021

           

Zverejnené na úradnej tabuli obce  a webovej stránke obce dňa 19.07.2021.

 

 

Milan Krempaský

   starosta obce