Späť

Výrub drevín

Informácia  o  začatí správneho  konania  vo veci  vydania  povolenia  na výrub drevín

 

 

            Dňa 18.07.2022 bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v  KN „C“   Jezersko p. č. 183/2, ktoré bolo začaté  na  základe  žiadosti žiadateľa: Rudolfa Jurdíka, Ľubická cesta 1106/45 Kežmarok

Ide o výrub nasledovných drevín:

 

DRUH DREVINY

POČET KUSOV

VLASTNÍK POZEMKU

DRUH POZEMKU

PARCELNÉ ČÍSLO,

Jedľa

1 ks

 

Rudolf Jurdík

Zastavané plochy a nádvorie

183/2

 

 

 

           

Obec Jezersko ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 7 určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 citovaného zákona
do 29.07.2022

           

Zverejnené na úradnej tabuli obce  a webovej stránke obce dňa 20.07.2022.

 

 

Ing. Martin Kiska

         zástupca starostu obce