Späť

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

 

1. Rozpočet obce na rok 2021

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako bežný a vyrovnaný rozpočet.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2020 uznesením č. 13/2020.

Rozpočet bol zmenený:

 • prvá  zmena  schválená dňa 17.12.2021       uznesením č. 7/2021

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2021

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

50 780

51 158,27

z toho :

 

 

Bežné príjmy

47 780

47 181,32

Kapitálové príjmy

 

 

Finančné príjmy

3 000

       3 976,95

Výdavky celkom

50 780

51 158,27

z toho :

 

 

Bežné výdavky

41 060

46 698,04

Kapitálové výdavky

 9 720

       4 460,23

Finančné výdavky

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

50 780

47 181,32

51 158,27

100

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 51 158,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 51 158,27 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

47 780

47 181,32

47 181,32

100

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 47 181,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 47 181,32  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

 1. daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

42 589

37 018,22

37 018,22

86,92

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 19 935,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 21 065,61 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,67 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 900,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 573,27 EUR, čo je 96,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 582,86  EUR, dane zo stavieb boli v sume   5 990,41 EUR.

 

Daň za psa  100,-

Daň za ubytovanie 1 734,25

Daň za užívanie verejného priestranstva 201,59

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 343,50

 

 1. nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

5 091

5 085,76

5 085,76

100

 

Príjmy z  vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 349,12 EUR, čo je 95,69 % plnenie.  

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 200,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 531,-  EUR, čo je 127,58 % plnenie.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb:

Z rozpočtovaných 100,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 85,64  EUR, čo je 85,64 % plnenie.

Poplatky a platby za stravné:

Z rozpočtovaných 290,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 120,-  EUR, čo je 41,38 % plnenie

Úroky z tuzemských vkladov:

Z rozpočtovaných 1,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie

 1.  iné nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

0

0

100

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 0  EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

 

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 100,- EUR bol skutočný príjem vo výške 5 077,34 EUR,

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

             2 099,20

SODB

MŽP SR

7,35

Prenesený výkon ŽP

MDVRR SR

3,24

Prenesený výkon pre miestne a účelové komunikácie

MV SR

24,75

Prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR

MV SR

22,80

Prenesený výkon na úseku registra adries SR

Transfery od ostatných subjektov mimo VS

20,-

Príjmy na rozvoj obce

MŽP SR

1 350,-

ŠOP SR

Bachledka SKI & SUN s.r.o.

1 550,-

Pôžička na náučnú tabuľu „les nie je smetisko“

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Pôžička bola vrátená.

 

 

 

 1. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

3 000,-

3 976,95

3 976,95

100

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,-  EUR, čo predstavuje  0  % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií  3 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 976,95  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

 

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

50 780

51 158,27

51 158,27

100

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 51 158,27 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 51 158,27  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

 

 

 

 1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

41 060

46 698,04

46 698,04

               100,00

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 46 698,04 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 46 698,04  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 19 876,26  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 19 876,26 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy za prenesený výkon štátnej správy SR, SODB (sčítanie obyvateľov, domov a bytov), odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  7 405,70  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 405,70 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 313,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 16 313,25 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba OcÚ a ostatné tovary a služby, členské príspevky.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 527,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 343,39  EUR, čo predstavuje  94,79  % čerpanie – čerpanie je zahrnuté v predchádzajúcich položkách. Kapitálový transfer z roku 2019 vo výške 3 000 eur bol vrátený, pôžička vo výške 1 550 bola vrátená.

 

 

 1. Kapitálové výdavky

 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

9 720

4 460,23

4 460,23

               100,00

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 460,23 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 4 460,23 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Výstavba multifunkčného ihriska – splátkový kalendár

Z rozpočtovaných 4 460,23  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 460,23 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

 

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

47 181,32

z toho : bežné príjmy obce

47 181,32

Bežné výdavky spolu

46 698,04

z toho : bežné výdavky  obce

46 698,04

Bežný rozpočet

483,28

Kapitálové  príjmy spolu

0

z toho : kapitálové  príjmy obce

0

Kapitálové  výdavky spolu

4 460,23

z toho : kapitálové  výdavky  obce

4 460,23

Kapitálový rozpočet

-4 460,23

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-3 976,95

Vylúčenie z prebytku

183,95

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-4 160,90

Príjmy z finančných operácií

3 976,95

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

3 976,95

Príjmy spolu 

51 158,27

VÝDAVKY SPOLU

51 158,27

Hospodárenie obce

 

                                                                                                 

Hospodárenie obce je 0  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto sa nebude tvoriť rezervný fond.

 

                                                                                                                                                  

    

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

205,77     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

  13,10      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č. 7/2021   zo dňa 17.12.2021

 

200,-

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2021

18,87  

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

733,27 

Prírastky - povinný prídel -      2  %                  

                            320,29

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - stravné lístky                   

                            218,18 

               - regeneráciu PS, dopravu             

                            400,-

               - dopravné                         

 

               - ostatné úbytky                                              

  

KZ k 31.12.2021

435,38

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2021  v EUR

KZ  k  31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

108 733,29

103 689,74

Neobežný majetok spolu

103 350,91

102 311,41

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

87 152,28

86 112,78

Dlhodobý finančný majetok

16 198,63

16 198,63

Obežný majetok spolu

5 267,86

1 221,23

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

403,78

381,48

Finančné účty

4 609,44

669,98

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

114,52

157,10

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2021 v EUR

KZ  k  31.12.21 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

108 733,29

103 689,74

Vlastné imanie

45 026,11

47 241,12

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

4 627,04

2 215,01

Záväzky

9 237,31

9 936,23

z toho :

 

 

Rezervy

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

3 000

183,95

Dlhodobé záväzky

714,36

401,71

Krátkodobé záväzky

5 522,95

9 350,57

Bankové úvery a výpomoci

0

0

Časové rozlíšenie

54 469,87

46 512,39

 

 

 

 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

 

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

 • voči dodávateľom                                       6 880,17                   EUR
 • voči zamestnancom                                    1 586,04                   EUR
 • voči poisťovniam                                          499,26                   EUR