Späť

Záverečný účet Obce Jezersko za rok 2022

 

 

Záverečný účet Obce

JEZERSKO

 

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2022

 

 

Predkladá : Ing. Martin Kiska

 

Spracoval: Bc. Pisarčíková Beáta

 

V Jezersku  dňa 31.05.2023

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 31.05.2023

 

Záverečný účet schválený OZ dňa          ,  uznesením č.    

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

 

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2022

 

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

 

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

 

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2022

 

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

 

1. Rozpočet obce na rok 2022

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2022.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako bežný a vyrovnaný rozpočet.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2021 uznesením č. 6/2021.

Rozpočet bol zmenený:

 • prvá  zmena  schválená dňa 16.12.2022       uznesením č. 8/2022 A

 

Rozpočet obce k 31.12.2022

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

44 632

50 653,82

z toho :

 

 

Bežné príjmy

44 632

50 469,87

Kapitálové príjmy

 

 

Finančné príjmy

 

          183,95

Výdavky celkom

44 632

45 582,96

z toho :

 

 

Bežné výdavky

41 732

38 342,73

Kapitálové výdavky

 2 900

        7 240,23

Finančné výdavky

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

44 632

50 653,82

50 653,82

100

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 50 653,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 50 653,82 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

44 632

50 469,87

50 469,87

100

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 50 469,87 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 50 469,87  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

 1. daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

40 131

41 122,29

41 122,29

100

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 22 837,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 23 898,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,65 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 10 413,38  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 10 413,38 EUR, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 4 300,04  EUR, dane zo stavieb boli v sume   6 113,34 EUR.

 

Daň za psa  100,-

Daň za ubytovanie 2 238,60

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,-

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 471,60

 

 1. nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

4 401

6 066,51

6 066,51

100

 

Príjmy z  vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 5 119,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5 119,12 EUR, čo je 100 % plnenie.  

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 812,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 812,-  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb:

Z rozpočtovaných 135,39  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 135,39  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za stravné:

Z rozpočtovaných 0  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume  0,-  EUR, čo je 100 % plnenie

Úroky z tuzemských vkladov:

Z rozpočtovaných 0,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0 EUR, čo je 100 % plnenie

 1.  iné nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

0

381,48

381,48

100

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 381,48 EUR, bol skutočný príjem vo výške 381,48  EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

 

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 899,59 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 899,59 EUR,

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MŽP SR

7,80

Prenesený výkon ŽP

MDVRR SR

3,37

Prenesený výkon pre miestne a účelové komunikácie

MV SR

25,74

Prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR

MV SR

21,20

Prenesený výkon na úseku registra adries SR

MV SR

2 166,91

Voľby do OSO a VÚC

MV SR

674,57

Referendum

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

 

 

 1. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% plnenia

0

183,95

183,95

100

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0,-  EUR, čo predstavuje  0  % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií  183,95,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 183,95  EUR – zostatok z roku 2021 - SODB, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

 

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% čerpania

44 632

45 582,96

45 582,96

100

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 45 582,96 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 v sume 45 582,96  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

 

 

 

 1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% čerpania

41 732

38 342,73

38 342,73

               100,00

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 38 342,73 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 v sume 38 342,73 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 17 642,66  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 17 642,66 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy za prenesený výkon štátnej správy SR, voľby, odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  5 212,35  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5 212,35 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 15 487,72 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 15 487,72 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba OcÚ a ostatné tovary a služby, členské príspevky.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 899,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 899,59 EUR, čo predstavuje  100  % čerpanie – čerpanie je zahrnuté v predchádzajúcich položkách.

 

 1. Kapitálové výdavky

 

Rozpočet na rok 2022

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2022

% čerpania

2 900

7 240,23

7 240,23

               100,00

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 240,23 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2022 v sume 7 240,23 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Výstavba multifunkčného ihriska – splátkový kalendár

Z rozpočtovaných 2 899,83  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 899,83 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

 

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

50 469,87

z toho : bežné príjmy obce

50 469,87

Bežné výdavky spolu

38 342,73

z toho : bežné výdavky  obce

38 342,73

Bežný rozpočet

12 127,14

Kapitálové  príjmy spolu

0

z toho : kapitálové  príjmy obce

0

Kapitálové  výdavky spolu

7 240,23

z toho : kapitálové  výdavky  obce

7 240,23

Kapitálový rozpočet

-7 240,23

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

4 886,91

Vylúčenie z prebytku

-674,57

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

4212,34

Príjmy z finančných operácií

183,95

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

183,95

Príjmy spolu 

50 653,82

VÝDAVKY SPOLU

45 582,96

Hospodárenie obce po vylúčení z prebytku

 1. 396,29 

 

                                                                                                 

Prebytok rozpočtu v sume 4 396,29  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:                                                                                                               

- tvorbu rezervného fondu               4 396,29  EUR

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 4 396,29 € .

                                                                                                                                                

    

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2022

18,87     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

 

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

 

 

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2022

18,87  

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2022

435,38 

Prírastky - povinný prídel -      2  %                  

                            287,19

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - stravné lístky                   

                            297,54 

               - regeneráciu PS, dopravu             

 

               - dopravné                          

 

               - ostatné úbytky                                              

  

KZ k 31.12.2022

425,03

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2022  v EUR

KZ  k  31.12.2022 v EUR

Majetok spolu

103 689,74

103 146,23

Neobežný majetok spolu

102 311,41

96 670,61

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

86 112,78

80 471,98

Dlhodobý finančný majetok

16 198,63

16 198,63

Obežný majetok spolu

1 221,23

6 318,62

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

381,48

389,82

Finančné účty

669,98

5 844,08

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

157,10

157,-

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2022 v EUR

KZ  k  31.12.2022 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

103 689,74

103 146,23

Vlastné imanie

47 241,12

57 203,90

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

2 215,01

9 962,78

Záväzky

9 936,23

6 759,13

z toho :

 

 

Rezervy

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

183,95

647,57

Dlhodobé záväzky

401,71

409,75

Krátkodobé záväzky

9 350,57

5 674,81

Bankové úvery a výpomoci

0

0

Časové rozlíšenie

46 512,39

39 183,20

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

 

Obec k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky:

voči dodávateľom                                          2 946,39                   EUR

voči zamestnancom                                       1 652,93                   EUR

voči poisťovniam                                              965,58                   EUR

                                                                                                            

Vypracovala: Bc. Pisarčíková Beáta                               Predkladá: Ing. Martin Kiska

 

    Jezersku                            31.05.2023

V ............................. dňa .........................