Späť

Záverečný účet obce za rok 2019

 

 

Záverečný účet Obce

JEZERSKO

 

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2019

 

 

Predkladá : Milan Krempaský

 

Spracoval: Bc. Pisarčíková Beáta

 

V Jezersku  dňa 01.06.2020

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.06.2020

 

Záverečný účet schválený OZ dňa    , uznesením č.           

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

 

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2019

 

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

 

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

 

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2019

 

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

 

1. Rozpočet obce na rok 2019

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako bežný a vyrovnaný rozpočet.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2018 uznesením č. 5/2018 A.

Rozpočet bol zmenený:

 • prvá  zmena  schválená dňa 24.05.2019       uznesením č. 02/2019
 • druhá zmena schválená dňa 23.12.2019       uznesením č. 09/2019

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

44 770

101 586,17

z toho :

 

 

Bežné príjmy

39 770

54 509,94

Kapitálové príjmy

 

      40 000

Finančné príjmy

 5 000

        7 076,23

Výdavky celkom

44 770

61 586,17

z toho :

 

 

Bežné výdavky

39 470

56 554,97

Kapitálové výdavky

  5 300

        5 031,20

Finančné výdavky

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

44 770

101 586,17

101 586,17

100

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 101 586,17 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 101 586,17 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

39 770

54 509,94

54 509,94

100

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 54 509,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 54 509,94  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

 1. daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

36 698

37 055,92

37 055,92

100

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 20 000,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 22 989,64 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 352,58  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 352,58 EUR, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 583,50  EUR, dane zo stavieb boli v sume   5 769,08 EUR.

 

Daň za psa  85,-

Daň za ubytovanie 681,40

Daň za užívanie verejného priestranstva 904,40

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 042,90

 

 1. nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

2 992

3 901,07

3 901,07

100

 

Príjmy z  vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 2 059,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 059,12 EUR, čo je 100 % plnenie.  Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov  je v sume 2 059,12 EUR.

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 607,15  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 607,15  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb:

Z rozpočtovaných 20,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20,-  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za stravné:

Z rozpočtovaných 214,80  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 214,80  EUR, čo je 100 % plnenie

Úroky z tuzemských vkladov:

Z rozpočtovaných 2,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie

 1.  iné nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

81,55

81,55

100

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 81,55 EUR, bol skutočný príjem vo výške 81,55 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy aj z dobropisov a  vratiek.

 

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 53 471,40 EUR bol skutočný príjem vo výške 53 471,40 EUR,

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

1 455,40

1 108,80

Voľby Prezidenta SR

Voľby do EP

MŽP SR

7,85

Prenesený výkon ŽP

MDVRR SR

3,63

Prenesený výkon pre miestne a účelové komunikácie

MV SR

27,72

Prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR

MV SR

18,00

Prenesený výkon na úseku registra adries SR

Transfery od ostatných subjektov mimo VS

350,-

Príjmy na rozvoj obce

Dotácia MF SR na BV prijatá v roku 2019 –

 

10 500,-

Rekonštrukcia obecnej budovy

Dotácia MF SR na KV prijatá v roku 2019

 

37 000,-

 

3 000,-

Vybudovanie multifunkčného ihriska

Miestnosť pre mládež

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom okrem kapitálových prijatých v roku 2019 vo výške 40 000,-€, ktoré budú čerpané v budúcom roku.


 1. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

0

40 000,-

40 000,-

100

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 40 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 40 000,-  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

 

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

44 770

61 586,17

61 586,17

100

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 61 586,17 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 61 586,17  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

39 470

56 554,97

56 554,97

               100,00

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 56 554,97 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 56 554,97  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 21 171,45  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 16 130,08 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy za prenesený výkon štátnej správy SR, voľby, odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  6 909,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 6 909,17 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 23 502,95 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 23 502,95 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba OcÚ a ostatné tovary a služby, členské príspevky.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 13 471,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 13 471,40  EUR, čo predstavuje  100,00  % čerpanie – čerpanie je zahrnuté v predchádzajúcich položkách.


 

 1. Kapitálové výdavky

 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

5 300

5 031,20

5 031,20

               100,00

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 031,20 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 v sume 5 031,20 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Rekonštrukcia a modernizácia VO

Z rozpočtovaných 5 031,20  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 5 031,20 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

  

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

 

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

54 509,94

z toho : bežné príjmy obce

54 509,94

Bežné výdavky spolu

56 554,97

z toho : bežné výdavky  obce

56 554,97

Bežný rozpočet

-2 045,03

Kapitálové  príjmy spolu

40 000,-

z toho : kapitálové  príjmy obce

40 000,-

Kapitálové  výdavky spolu

5 031,20

z toho : kapitálové  výdavky  obce

5 031,20

Kapitálový rozpočet

34 968,80

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

32 923,77

Vylúčenie z prebytku

40 000,-

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-7 076,23

Príjmy z finančných operácií

7 076,23

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

7 076,23

Príjmy spolu 

101 586,17

VÝDAVKY SPOLU

61 586,17    

Hospodárenie obce

 

                                                                                                 

Schodok rozpočtu v sume 7 076,23 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :                                                                                                        

 

 • z finančných operácií                      7 076,23  EUR

 

Hospodárenie obce je 0 €.

 

Na základe uvedených skutočností sa nebude tvoriť rezervný fond za rok 2019.

                                                                                                                                                  

    

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

20,83     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

184,94      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa

 

0

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2019

205,77  

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

556,06 

Prírastky - povinný prídel -      2  %                  

                            362 

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - stravné lístky                   

                            107,40 

               - regeneráciu PS, dopravu             

                            410    

               - dopravné                         

 

               - ostatné úbytky                                              

  

KZ k 31.12.2019

400,66

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2019  v EUR

KZ  k  31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

70 935,50

105 706,74

Neobežný majetok spolu

62 171,36

64 121,56

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

45 972,73

47 922,93

Dlhodobý finančný majetok

16 198,63

16 198,63

Obežný majetok spolu

8 163,62

41 470,66

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

298,67

782,55

Finančné účty

7 822,95

40 646,11

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

600,52

114,52

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2019 v EUR

KZ  k  31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

70 935,50

105 706,74

Vlastné imanie

46 417,60

40 399,07

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

5 645,34

-6 018,53

Záväzky

9 184,03

46 613,18

z toho :

 

 

Rezervy

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5 000

40 000

Dlhodobé záväzky

556,06

400,66

Krátkodobé záväzky

3 627,97

6 213,14

Bankové úvery a výpomoci

0

0

Časové rozlíšenie

15 333,87

18 693,87

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

 

Obec k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:

 • voči dodávateľom                                       2 804,44                   EUR
 • voči zamestnancom                                    1 599,98                   EUR
 • voči poisťovniam                                           848,72                  EUR
 • iné                                                               960,-                     EUR          

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Pisarčíková Beáta                               Predkladá: Milan Krempaský

 

 

 

    Jezersku                            01.06.2020

V ............................. dňa .........................