Späť

Záverečný účet obce za rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce

JEZERSKO

 

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Milan Krempaský

 

Spracoval: Bc. Pisarčíková Beáta

 

V Jezersku  dňa 31.05.2021

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 31.05.2021

 

Záverečný účet schválený OZ dňa         ,  uznesením č.     

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2020

 

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

 

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

 

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2020

 

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

 

1. Rozpočet obce na rok 2020

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako bežný a vyrovnaný rozpočet.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.12.2019 uznesením č. 8/2019.

Rozpočet bol zmenený:

 • prvá  zmena  schválená dňa 30.12.2020       uznesením č. 14/2020

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2020

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

84 199

87 803,04

z toho :

 

 

Bežné príjmy

44 199

50 533,04

Kapitálové príjmy

 

           270

Finančné príjmy

 40 000

      37 000

Výdavky celkom

84 199

87 671,91

z toho :

 

 

Bežné výdavky

39 219

47 171,91

Kapitálové výdavky

44 980

     40  500

Finančné výdavky

 

 

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

84 199

87 803,04

87 803,04

100

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 87 803,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 87 803,04 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

44 199

50 533,04

50 533,04

100

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 50 533,04 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50 533,04  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

 1. daňové príjmy

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

39 507

42 389,47

42 389,47

100

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 23 007,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 22 470,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,67 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 754,62  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 754,62 EUR, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 616,58  EUR, dane zo stavieb boli v sume   6 138,04 EUR.

 

Daň za psa  95,-

Daň za ubytovanie 6 851,35

Daň za užívanie verejného priestranstva 0

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 218,40

 

 1. nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

4 592

4 914,39

4 914,39

100

 

Príjmy z  vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3 373,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 373,12 EUR, čo je 100 % plnenie.  Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov  je v sume 3 373,12 EUR.

 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 241,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 241,-  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb:

Z rozpočtovaných 108,27  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 108,27  EUR, čo je 100 % plnenie.

Poplatky a platby za stravné:

Z rozpočtovaných 192,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 192,-  EUR, čo je 100 % plnenie

Úroky z tuzemských vkladov:

Z rozpočtovaných 2,-  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie

 1.  iné nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

96,-

96,-

100

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 96,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 96,-  EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy aj z dobropisov a  vratiek.

 

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 53 471,40 EUR bol skutočný príjem vo výške 53 471,40 EUR,

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

1 356,10

683,41

             932,-

Voľby do NR SR

Testovanie na COVID 19

SODB

MŽP SR

7,89

Prenesený výkon ŽP

MDVRR SR

3,59

Prenesený výkon pre miestne a účelové komunikácie

MV SR

27,39

Prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR

MV SR

22,80

Prenesený výkon na úseku registra adries SR

Transfery od ostatných subjektov mimo VS

100,-

Príjmy na rozvoj obce

 

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom okrem kapitálových prijatých v roku 2019 vo výške 3 000,-€, ktoré budú čerpané v budúcom roku.

 

 

 

 1. Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

40 000,-

37 270,-

37 270,-

100

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov  270,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 270,-  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií  37 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 37 000,-  EUR, čo predstavuje  100  % plnenie.

 

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

 

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

84 199

87 671,91

87 671,91

100

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 87 671,91 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 87 671,91  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

 

 

 

 1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

39 219

47 171,91

47 171,91

               100,00

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 47 171,91 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 47 171,91  EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 22 839,39  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 22 839,39 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy za prenesený výkon štátnej správy SR, voľby, SODB (sčítanie obyvateľov, domov a bytov), odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  7 411,17  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 411,17 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 16 921,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 16 921,35 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba OcÚ a ostatné tovary a služby, členské príspevky.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 133,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 3 133,18  EUR, čo predstavuje  100,00  % čerpanie – čerpanie je zahrnuté v predchádzajúcich položkách.

 

 

 1. Kapitálové výdavky

 

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet po zmenách

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

44 980

40 500

40 500

               100,00

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 40 500,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 40 500,- EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Výstavba multifunkčného ihriska

Z rozpočtovaných 40 300,-  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 40 300,- EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

 

 

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

 

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

50 533,04

z toho : bežné príjmy obce

50 533,04

Bežné výdavky spolu

47 171,91

z toho : bežné výdavky  obce

47 171,91

Bežný rozpočet

3 361,13

Kapitálové  príjmy spolu

270,-

z toho : kapitálové  príjmy obce

270,-

Kapitálové  výdavky spolu

40 500,-

z toho : kapitálové  výdavky  obce

40 500,-

Kapitálový rozpočet

-40 230,-

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-36 868,87

Vylúčenie z prebytku

3 000,-

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-33 868,87

Príjmy z finančných operácií

37 000,-

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

37 000,-

Príjmy spolu 

87 803,04

VÝDAVKY SPOLU

87 671,91

Hospodárenie obce

131,13 

 

                                                                                                 

Prebytok rozpočtu v sume 131,13  EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:                                                                                                               

 •  tvorbu rezervného fondu                     13,10  EUR

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 13,10 € .

                                                                                                                                                  

    

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

205,77     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

0      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa

 

0

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2020

205,77  

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

400,66 

Prírastky - povinný prídel -      2  %                  

                            409,70

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - stravné lístky                   

                            96,- 

               - regeneráciu PS, dopravu             

 

               - dopravné                         

 

               - ostatné úbytky                                              

  

KZ k 31.12.2020

714,36

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

 

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2020  v EUR

KZ  k  31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

105 706,74

108 733,19

Neobežný majetok spolu

64 121,56

103 350,91

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

47 922,93

87 152,28

Dlhodobý finančný majetok

16 198,63

16 198,63

Obežný majetok spolu

41 470,66

5 267,86

z toho :

 

 

Zásoby

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

782,55

403,78

Finančné účty

40 646,11

4 609,44

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

 

 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

 

 

Časové rozlíšenie

114,52

114,52

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2020 v EUR

KZ  k  31.12.20 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

105 706,74

108 733,29

Vlastné imanie

40 399,07

45 026,11

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-6 018,53

4 627,04

Záväzky

46 613,18

9 237,31

z toho :

 

 

Rezervy

 

 

Zúčtovanie medzi subjektami VS

40 000

3 000

Dlhodobé záväzky

400,66

714,36

Krátkodobé záväzky

6 213,14

5 522,95

Bankové úvery a výpomoci

0

0

Časové rozlíšenie

18 693,87

54 469,87

 

 

 

 

 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

 

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

 • voči dodávateľom                                       3 144,05                   EUR
 • voči zamestnancom                                    1 533,72                   EUR
 • voči poisťovniam                                          845,18          EUR                                                                                                            

 

 

Vypracovala: Bc. Pisarčíková Beáta                               Predkladá: Milan Krempaský

 

 

 

    Jezersku                            31.05.2021

V ............................. dňa .........................